wzór/oświadczenie kandydata o niekaralności

Podobne
 
Seks Kamery,kamerki,czaty,dziewczyny,nago,nagie

Temat: zaswiadczenie o niekaralnosci
Jak napisac "oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i
o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie" ?

Pracodawcy tego wymagaja, skad wziac wzor takiego pisma ewentualnie kto je
wydaje ?.

Jesli mozna samemu napisac to bylbym wdzieczny za link do wzoru lub
podeslanie na adres e-mail.


Źródło: topranking.pl/1857/30,zaswiadczenie,o,niekaralnosci.php


Temat: zaswiadczenie o niekaralnosci


Jak napisac "oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
i
o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie" ?
Pracodawcy tego wymagaja, skad wziac wzor takiego pisma ewentualnie kto je
wydaje ?.
Jesli mozna samemu napisac to bylbym wdzieczny za link do wzoru lub
podeslanie na adres e-mail.


Czegos takiego to...jeszcze nie grali!!!
Wzorów takich nikt nie wydaje, bo i po co?
Skoro chcę oświadczenie to napisz np. tak:
"imię, nazwisko, adres
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem karany za
przestępstwo popełnione umyślnie
miejscowość, data, podpis"
Moppek


Źródło: topranking.pl/1857/30,zaswiadczenie,o,niekaralnosci.php


Temat: zaswiadczenie o niekaralnosci


| Jak napisac "oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw
publicznych
i
| o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie" ?
| Pracodawcy tego wymagaja, skad wziac wzor takiego pisma ewentualnie kto
je
| wydaje ?.
| Jesli mozna samemu napisac to bylbym wdzieczny za link do wzoru lub
| podeslanie na adres e-mail.

Czegos takiego to...jeszcze nie grali!!!
Wzorów takich nikt nie wydaje, bo i po co?
Skoro chcę oświadczenie to napisz np. tak:
"imię, nazwisko, adres
Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem karany za
przestępstwo popełnione umyślnie
miejscowość, data, podpis"
Moppek


    Moppku może czegoś takiego nie grali w Twojej śmiesznej orkiestrze ale
gdzie indziej to i owszem...
    Pracodawca ma prawo wymagać zaświadczenia o niekaralności, które za
stosowną opłatą wystawione zostanie w Sądzie Okręgowym właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania zainteresowanego.


Źródło: topranking.pl/1857/30,zaswiadczenie,o,niekaralnosci.php


Temat: oswiadczenie do izby sluzby cywilnej
oswiadczenie do izby sluzby cywilnej
na stronie sa m inn wymagania zlozenia:
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o
niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione
umyślnie,

- oświadczenie o wcześniejszym zatrudnieniu w Służbie Celnej.

Czy te oswiadczenia maja jakis konkretny wzor? Czy po prostu pisze:
oswiadczam, ze nigdy nie pracowalam w sluzbie cywilnej.
Oswiadczam, ze nigdy nie bylam karana za przestepstwa skarbowe itp??

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,63946893,63946893,oswiadczenie_do_izby_sluzby_cywilnej.html


Temat: oświadczenie o korzystaniu z pełni praw ...
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw ...
Chce aplikowac do sluzby cywilnej i potrzebne jest "oświadczenie kandydata o
korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie." Jak takie cos powinno wygladac? Moge to sam napisac,
czy potrzebny jest jakis wzor z urzedu?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,17453172,17453172,oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_.html


Temat: ● Praca w Goszczynie
● Praca w Goszczynie
www.goszczyn.com.pl
Urząd Gminy Goszczynie
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn
Numer tel.: 048-66-32-260

WÓJT GMINY GOSZCZYN OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:
"Referent ds księgowości budżetowej i organizacyjnych w jednostkach podległych"


I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Nieposzlakowana opinia,

3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.


II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1. Biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet),

2. Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych oraz innych niezbędnych przy wykonywaniu przelewów elektronicznych,

3. Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,

4. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,

5. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dekretowanie dokumentów księgowych,

2. Księgowanie operacji gospodarczych,

3. Sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie dochodów i wydatków,

4. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,

5. Księgowanie zaangażowania wydatków,

6. Prowadzenie księgowości w zakresie wydatków strukturalnych,

7. Sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki,

8. Organizowanie konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli,

9. Zatwierdzanie arkusza organizacyjnego szkól i przedszkoli,

10. Załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy,

11. Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,

12. Opracowywanie regulaminu wynagrodzeń dla nauczycieli,


IV. Wymagane dokumenty:

1.Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 1001, poz. 926),

2. List motywacyjny,

3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,

4. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy,

5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,

6. Oświadczenie o niekaralności,

7. Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8. Wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór ustalony został rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz. U. z 1996. Nr 62, poz. 286 z poźn, zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 12 lutego 2009 roku w Urzędzie Gminy Goszczyn w godzinach 8:00-15:00 albo pocztą /decyduje data wpływu/ na adres:

Urząd Gminy Goszczyn
ul. Bądkowska 2
05-610 Goszczyn

z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds księgowości budżetowej i organizacyjnych w jednostkach podległych".

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Przewiduje się zawarcie umowy na czas określony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny + życiorys (cv) powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 1001, poz. 926)".

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.e-bip.pl/start/60 oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Goszczyn


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,91119519,91119519,_9679_Praca_w_Goszczynie.html
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates