wzór pisma wada towaru

Podobne
 
Seks Kamery,kamerki,czaty,dziewczyny,nago,nagie

Temat: Odrobina rozrywki: odrzucona reklamacja mobo
w przypadku reklamacji masz 2 opcje

A. skorzystać z gwarancji - okres podany na karcie gwarancyjnej i wtedy odpowiada gwarant np. firma LG czy inna
B. skorzystać z tytułu niezgodności towaru z umową - okres 2 lat, przyjmuje sprzedawca, do 6 miesięcy od zakupu towaru, gdy wystąpi wada uznaje się, że towar sprzedano Ci właśnie z tą wadą i sklep musi Ci przyjąć sprzęt, po 6 miesiącach jak wystąpi wada to też sklep ma przyjąć towar, ale uwaga - to TY masz dowieść, że wada jaka powstała wynikła nie z Twojej winy - sklepy bronią się przed tym niesamowicie i każą kupującym (wg prawa) udowodnić swoje racje - przed 6 miesiącami nie musi klient tego robić

Więc skoro zakupiłeś 12.06 to idź do sklepu/wyślij towar z pismem, że chcesz skorzystać z opcji B - stosowne druki znajdziesz w necie, bo są przygotowane dokładne wzory

p.s jeśli popełniłem jakieś błędy to szybko poprawić
Ten post był edytowany przez mlody_tarnow dnia: 08 Lipiec 2009 - 15:03
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=492254Temat: : Kto mi powie...
No nie dwa lata, sprzedawca jest odpowiedzialny za jakość sprzedawanego towaru (także za obuwie) przez 12 miesięcy od daty sprzedaży - rękojmia za wady fizyczne obowiązuje z mocy ustawy przez 1 rok i można z jej tytułu żądać by sprzedawca:
- naprawił,
- wymienił na towar inny, wolny od wad,
- jeśli powyższe nie jest możliwe, ma obowiązek zwrócić gotówkę

Cytat: Art. 563 KC mówi, że obowiązkiem kupującego jest poinformowanie sprzedawcy o wykrytej wadzie w terminie 30 dni od jej zauważenia.

Reklamacja ZAWSZE musi być na piśmie, nic na telefon, czy na gębę. Gdzieś w tym linku co podałam jest wzór reklamacji chyba.

W przypadku, kiedy ichni rzeczoznawca wyda opinię typu "Wada spowodowana niewłaściwym użytkowaniem" bierzesz papiery i idziesz do najbliższego Rzecznika Praw Konsumenta.
Źródło: forum.tanuki.pl/viewtopic.php?t=2273


Temat: Moje boje czyli zakonczona sukcesem przeprawa z serwisem :)
Wzór pisma rzeczywiście mo?e bya przydatny - poni?ej wklejam to co posz3o do serwisu:

-ciach-

Wroc3aw, xx.yy.2004

Imie i Nazwisko
Adres
Telefon

Nazwa serwisu
Dane adresowe serwisu

Reklamacja naprawy gwarancyjnej
(zg3oszenie nr xxxxx)

Dnia xx.yy.2004 odda3em do naprawy gwarancyjnej w firmie XXX posiadany przeze mnie telefon Siemens S55 (IMEI....). Powodem oddania telefonu do naprawy by3y problemy z dzia3aniem niektórych klawiszy na klawiaturze telefonu. Zgodnie z podanymi przeze mnie informacjami, pracownik serwisu zapisa3 opis uszkodzenia:

"...(tu przepisany opis zg3oszenia)..."

Tego samego dnia skontaktowa3em sie z serwisem i otrzyma3em informacje, ?e telefon jest gotowy do odebrania. Po przybyciu na miejsce, zosta3em poinformowany przez pracownika, ?e odmówiono mi naprawy gwarancyjnej, uzasadniając to ingerencją w oprogramowanie. W opisie naprawy serwis stwierdzi3:

"Odmowa naprawy gwarancyjnej, obca ingerencja programowa, brak blokady Sim Lock"

Co wiecej, pracownik serwisu poinformowa3 mnie, ?e moja gwarancja zosta3a uniewa?niona i podbi3 ją 4 pieczątkami "Odmowa naprawy gwarancyjnej" (równie? na polach oznaczających 3 mo?liwe do wykonania naprawy). Na moje pytanie o legalnośa takiej ingerencji w karte gwarancyjną, pracownik poinformowa3 mnie, ?e firma jest autoryzowanym punktem serwisowym firmy Siemens i mo?e tego typu wpisów dokonywaa.

Po dok3adnym zapoznaniu sie z umieszczonymi na Karcie Gwarancyjnej warunkami gwarancji stwierdzam, ?e przedstawione przez serwis uzasadnienie odmowy naprawy gwarancyjnej nie znajduje pokrycia w warunkach gwarancji. Nigdzie w zapisach warunków gwarancji nie znalaz3em tak?e informacji o tym, ?e serwis ma prawo uniewa?nia gwarancje albo oznaczya ją w opisany sposób.

W warunkach gwarancji wyra1nie stwierdzono, ?e gwarancją nie są objete uszkodzenia i wady powsta3e na skutek "samowolnych (...) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych" :

5. Gwarancją nie są objete:
(...)
c) uszkodzenia i wady powsta3e na skutek:
(...)
- samowolnych (dokonanych przez u?ytkownika lub inne nieupowa?nione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych

Zg3oszona przeze mnie usterka klawiatury telefonu nie ma absolutnie ?adnego związku z dokonaną przez kogoś ingerencją w oprogramowanie telefonu. Uszkodzenie mechaniczne klawiatury nie mog3o powstaa na skutek ingerencji w oprogramowanie ("obca ingerencja programowa" jak określi3 to serwis), a wiec zgodnie z obowiązującymi obie strony zapisami warunków gwarancji, serwis powinien tą usterke usunąa.
Nigdzie w warunkach gwarancji nie jest napisane, ?e samo stwierdzenie ingerencji w oprogramowanie mo?e bya powodem odrzucenia dowolnej zg3oszonej przeze mnie usterki - co najwy?ej usterki związanej z oprogramowaniem telefonu. Zgodnie z artyku3em 13 Ustawy o szczególnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176):

Art. 13.
1. Udzielenie kupującemu gwarancji nastepuje bez odrebnej op3aty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących sie do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy w3aściwośa sprzedanego towaru nie odpowiada w3aściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uwa?a sie za gwarancje oświadczenia, które nie kszta3tuje obowiązków gwaranta.

gwarancja określa uprawnienia kupującego - a wiec jeśli producent umieści3 w niej zapis, ?e nie obejmuje gwarancją uszkodzen powsta3ych np. na skutek "samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych", to nie oznacza to, ?e stwierdzenie takich przeróbek upowa?nia go do uniewa?nienia gwarancji i odrzucania wszelkich zg3aszanych usterek.

W związku z powy?szym ?ądam uznania zg3oszonej przeze mnie usterki i usuniecia jej w trybie naprawy gwarancyjnej oraz wystawienia nowej, wa?nej karty gwarancyjnej bez wpisów "Odmowa naprawy gwarancyjnej" (z ewentualnym wpisem serwisu "stwierdzono ingerencje programową").

Okres 14 dni roboczych na usuniecie zg3oszonej przeze mnie usterki biegnie od dnia pierwotnego oddania telefonu do naprawy.Imie i Nazwisko


Do wiadomości:
1. Federacja Konsumentów, Pl. Powstanców Warszawy 1, 00-030 Warszawa (oddzia3 Wroc3aw: ul. Pi3sudskiego 79, 50-014 Wroc3aw)
2. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. Świdnicka 53, 50-032 Wroc3aw

-koniec-ciacha-

Te dwie ostatnie linijki na pewno nie zaszkodzą, a mogą u3atwia za3atwienie sprawy (nawet jeśli tak naprawde nikogo nie zawiadomicie - wa?ne ?eby zasygnalizowaa, ?e sie zna na rzeczy i wie, gdzie walczya o swoje prawa) .

Pozdrawiam i ?ycze powodzenia!
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=45722
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates