wzór protokołu przyjęcia towaru

Podobne
 
Seks Kamery,kamerki,czaty,dziewczyny,nago,nagie

Temat: PN NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASKI MP-5
Wrocław dnia.......11.2007r.wg. rozdzielnika


Dotyczy: WT na torby na maski MP-5W odpowiedzi na pismo dotyczącego przetargu na dostawę części do maski przeciwgazowej MP-5 –TECH/583/2007 przesyłam Warunki Techniczne dla torby wzór 2007.
Jednocześnie § 5. wzoru umowy otrzymuje nowe obowiązujące brzmienie
„Warunki dostawy i odbioru
1. Odbioru technicznego towaru dokona Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe wskazane przez Departament Zamówień Sił Zbrojnych. .
2. Sprzedawca na 5 dni przed terminem gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru powiadomi …. RPW adres ………..……. tel. kontaktowy ………….
3. Dostarczony produkt będzie wyprodukowany w roku 2007.
4. Za szkody lub braki powstałe w czasie transportu z winy przewoźnika odpowiada Sprzedawca. Dostarczony towar będzie fabrycznie nowy. Wyroby będą dostarczone w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. Odbioru ilościowego dokona Kupujący w miejscu dostawy.
Warunkiem dokonania odbioru ilościowego przez Kupującego będzie dostarczenie przez Sprzedawcę wraz z towarem dowodu dostawy (np. faktura, wz, list przewozowy,) oraz protokół odbioru technicznego,
Przyjęcia towaru odbywać się będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.11.2007 do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2007. o godz. 12.00.Załączników 2 na 18 stronach
Zał. 1 na – 17 str. – tylko adresat
Zał. 2 na 1 str. – a/a rozdzielnik


DOWÓDCA

cz.p.o. ppłk Andrzej SZPONAR
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2288

 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates