wzór uzasadnienia korekty

Podobne
 
Seks Kamery,kamerki,czaty,dziewczyny,nago,nagie

Temat: pit37 korekta...
pit37 korekta...
  Dziewczyny, czy któraś ma może wzór pisma, które należy dołączyć do korekty pitu?
walnęłam się i chcą ode mnie 1000 zł:mad:
Muszę jak najszybciej zrobić korektę PITU i dołączyć pismo z uzasadnieniem.
W związku z tym, że księgowa na urlopie, to może któraś z Was albo ma wzór albo podpowie mi jak to napisać, żeby ich przekonać, że mój błąd był przypadkowy i nie powinnam płacić takiego podatku'?

z góry dzięki za odzew! <roza>
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=274877Temat: Tłumaczenie czy oryginał?
Kłopot ze Skibniewską i innymi tłumaczami Tolkiena jest taki, że przekład Skibniewskiej ustanowił pewien kanon i wyłamywanie się z niego kojarzy mi się z tłumaczeniem na nowo Biblii i nazywaniem powiedzmy przykazań regułami. Można, pewnie i nawet jakieś uzasadnienie tego jest, ale nie wszystkim się to spodoba, bo kanoniczna terminologia tak im się wyżłobiła w korze mózgowej. Nowe tłumaczenie nie przypadło mi do gustu, mam w domu Skibniewską i jej się będę trzymał.

Wywołani do tablicy Wolanie kojarzą mi się nie z błękitnookimi twardzielami z pustyni, tylko z panami sączącymi tanie winiacze rzut beretem od kopalni "Piast II". Bo Wolanin to jak raz mieszkaniec Woli, a mam w okolicy jedną z takich własnie pipidówek. Więc niekoniecznie każdy taki zabieg musi mieć sens. "Diuna" zawsze kojarzyła mi się z czymś egzotycznym, a tutaj ci nieszczęśni Wolanie z niebieskimi nie oczyma, tylko nochalami . W ogóle terminologia w nowej "Diunie" średnio mi przypadła do gustu, pan Łoziński wielkim słowotwórcą niestety nie jest i na przykład "hermetyk", choć o niebo łatwiejszy do wymówienia od "filtrfraka", kojarzy mi się z jakimiś panami z okultystycznego spisku albo z foliowym opakowaniem kiełbasy zwyczajnej.

O tłumaczeniach i tłumaczach dygresja ogólna: potwornie źle się dzieje z tłumaczeniami, są niedbałe, tłumacze są słabo przygotowani nawet nie w zakresie realioznawstwa, ale nawet jeśli chodzi o rzeczy zupełnie podstawowe; w podręczniku do WFRP 2 ed. ni stąd, ni zowąd pojawiła się profesja wędrownego czarodzieja, chociaż ewidentnie chodzi o czeladnika (to właśnie znaczy journeyman wizard), w innej książce znowu co rusz widzę odniesienia do jakichś "ministrów", chociaż kontekst wyraźnie wskazuje na pastorów - mam wrażenie, że za tłumaczenia biorą się ludzie, dla których podstawowym narzędziem nie jest mózg, tylko słownik. Tłumacz nie musi być filologiem, musi być erudytą, albo przynajmniej mieć głowę na karku; bardzo często zdarza mi się - bez odnoszenia do wersj oryginalnej - domyślać się, o co szło autorowi, chociaż tłumacz zawalił sprawę i za Albuquerque skręcił w prawo, a nie w lewo. Chyba wychodzi tutaj skłonność wydawców do szukania oszczędności, brak pieniędzy na korekte i konsultacje merytoryczne i ciągły pośpiech; pamiętam wywiad z Lechem Jęczmykiem, który wspominał, że w trakcie pracy nad "Paragrafem 22" miał na ścianie przyklejony schemat wnętrza samolotu B-25, którym latał Yossarian - i to jest dla mnie wzór rzetelności, bo praca z samym tekstem to za mało. Z tekstem poradzi sobie byle program komputerowy, od człowieka wymagam nie przełożenia słów, tylko oddania zamierzeń autora. Nie wiem, czy Herbert pisząc o Fremenach przypuszczał, że tłumacz na ich miejsce wrzuci słowo o zupełnie innym polu semantycznym. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagh.
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5508


Temat: Nowelizacja Ustawy o Regulaminie Prac Sejmu
Wnioskodawca: poseł Matrecus
Cel poprawki: Głównymi celami jest dodanie zapisów dających podstawę prawną do odwoływania posłów przez Marszałka Sejmu i dokładne określenie sytuacji, gdy Marszałek odchodzącej kadencji nie będzie mógł sprawować funkcji Marszałka Seniora lub odmówi sprawowania tej funkcji. Obecnie w takim wypadku Prezydent musiałby ogłosić stan wyjątkowy. Celami pobocznymi są drobne korekty zapisów oraz wyeliminowanie „literówek”, które wkradły się w ustawę.

(Zmiany zostały pogrubione)Art. 1
Parlament Wirtualnego Świata pełni funkcję ustawodawczą.

Art. 2
Na czele Parlamentu stoi wyznaczony przez niego Marszałek Sejmu, który jest wybierany z listy posłów.

Art. 3
Parlament składa się z 15 posłów wybranych na okres 3 miesięcznej kadencji.


Art. 4
Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Parlamentu odbywa się w terminie oznaczonym przez Prezydenta. Nie później jednak niż 48h od ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych.

Art. 5
Ślubowanie posła odbywa się poprzez rejestrację na Forum Sejmu i złożenie przysięgi poselskiej której wzór znajduje się w dziale „Przysięgi Poselskie”. Na tym samym Forum Prezydent, Premier i Marszałek Sejmu oraz inni funkcjonariusze działający w ramach Parlamentu lub rządu, składają swoje przysięgi funkcyjne. Poseł, który nie złożył przysięgi poselskiej w ciągu 48h od dnia ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych - traci swój mandat. Posłem zostaje kolejny poseł z danej partii w kolejności na liście zgłaszanej do wyborów parlamentarnych. Jeśli w ciągu 72h od ogłoszenie wyników wyborów parlamentarnych nikt z partii nie złoży ślubowania, traci ona swe miejsce w Sejmie i ich miejsca zostają podzielone pomiędzy pozostałe partie.


Art. 6
Po złożeniu przez posłów ślubowania Marszałek Senior, którego funkcję pełni Marszałek Sejmu odchodzącej kadencji, przeprowadza wybór Marszałka Sejmu
1. Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 2 posłów.
2. Parlament wybiera Marszałka zwykłą większością głosów.

Art.6a
Gdy Marszałek odchodzącej kadencji zmarł, odmówił pełnienia funkcji Marszałka Seniora lub został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, Prezydent może wyznaczyć pełnienie funkcji Marszałka Seniora, któremuś z posłów.


Art. 7
Do podstawowych zadań posła należy:
1. Głosowanie nad ustawami.
2. Stosowanie się do poleceń Marszałka i regulaminu.
3. Stosowanie zasad etyki poselskiej.

Marszałek
Art. 8
1. Marszałek Sejmu:
1) stoi na straży praw i godności Parlamentu,
2) reprezentuje Parlament,
3) zwołuje posiedzenia Parlamentu,
4) przewodniczy obradom Parlamentu,
5) czuwa nad tokiem i terminowością prac Parlamentu i jego organów,
7) nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Parlamentu
8 ) udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy, w tym czuwa nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła
9) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Parlamentu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
10) podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Parlamentu,
11) posiada moc prawną odwoływania posłów w przypadku nie wywiązywania się przez nich z zadań posła zawartych w Art.7 niniejszej ustawy lub łamania zapisów innych aktów prawnych.Art. 9
1. Projekty ustaw i uchwał składa się w formie pisemnej na ręce Marszałka Parlamentu; wnosząc projekt wnioskodawca wskazuje swego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania go w pracach nad tym projektem.
2. Do projektu ustawy dołącza się uzasadnienie, które powinno:
1) wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy,
2) przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
3) wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4) przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
5) wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
6) przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych.
3.Marszałek Sejmu ma 10 dni na rozpoczęcie dyskusji nad wnioskiem lub odrzucenie go.
4.Marszałek Sejmu ma obowiązek podać przyczynę odrzucenia wniosku, podając w wyjaśnieniu podstawę prawną do odrzucenia wniosku.

Art. 10
1. Porządek głosowania jest następujący:
Marszałek sejmu gotową ustawę zamieszcza w części glosowań Sejmu i robi ankietę z opcjami:
JESTEM ZA
JESTEM PRZECIW
WSTZYMUJĘ SIĘ

Poseł oddaje głos poprzez glosowanie w ankiecie oraz odpowiedz do postu - może podać przyczynę, dla której podjął taka a nie inna decyzję - nie ma jednak takiego obowiązku.

Głosowanie trwa 3 dni, lecz z przyczyn szczególnych Marszałek Sejmu może skrócić czas głosowania. Jeśli posłowie oddadzą glosy wcześniej, Marszałek może od razu przesłać projekt ustawy Prezydentowi do zatwierdzenia. Odrzucenie ustawy wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Art. 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Źródło: an.wirtualny-swiat.com/viewtopic.php?t=1055


Temat: Polska A Unia Europejska
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=a6b vAlign=top>Polska przegrała przed ETS sprawę o odliczenie VAT od paliw</TD><TR><TD class=a0></TD></TR><TR><TD>http://biznes.onet.pl/0</TD></TR><TR><TD class=a2>Polska przegrała w poniedziałek przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) w Luksemburgu sprawę dotyczącą możliwości odliczenia VAT od paliw do firmowych samochodów osobowych. Zdaniem Jerzego Martiniego, doradcy podatkowego z kancelarii Baker & McKenzie, może to kosztować budżet miliardy złotych.
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w poniedziałek, że Polska z chwilą wejścia do UE nie miała prawa zmienić na niekorzyść podatników przepisów o VAT dotyczących odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów firmowych.

ETS wskazał, że o tym, czy zmienione przepisy ograniczyły prawo do odliczenia VAT od paliw, zdecydują sądy polskie.

"Powyższy przepis (dyrektywy o VAT - PAP) w każdym razie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie zmieniło później swoje ustawodawstwo, obowiązujące od wyżej wskazanego dnia, w sposób, który rozszerza zakres zastosowania tych ograniczeń w stosunku do sytuacji istniejącej przed tym dniem" - czytamy w uzasadnieniu orzeczenia.

Zdaniem Martiniego, który występował przed ETS w imieniu firmy Magoora, orzeczenie oznacza, że Polska nie mogła 1 maja 2004 r. zlikwidować odliczenia dla paliwa do tzw. samochodów z kratką i zastąpić go tzw. wzorem Lisaka. Podobnie nie mogła też odstąpić później od wzoru Lisaka, aby wprowadzić obecnie obowiązujący mechanizm.

"Koszty wyroku dla budżetu państwa będą liczone raczej w miliardy złotych, niż setki milionów" - ocenia Martini. Według niego firmy, które w wyniku zmian straciły prawo do odliczenia VAT od paliwa, będą mogły złożyć korekty deklaracji i wystąpić o zwrot pieniędzy. W przypadku faktur zapłaconych w 2004 r. termin upływa do końca tego roku.

Zdaniem Martiniego firmy, które mają samochody z kratką lub spełniające wzór Lisaka mogą zacząć odliczać VAT od paliwa do tych pojazdów.

"Co prawda wyrok dotyczy odliczenia VAT od paliw, ale odliczenie to jest ściśle powiązane z ograniczeniami w odliczeniu VAT od samochodu. To oznacza, że firmy, które z powodu zmian nie mogły odliczyć podatku w przypadku kupna pojazdu lub leasingu, także będą mogły wystąpić z korektą" - informuje Martini.

"Urzędy skarbowe powinny stosować orzeczenie ETS wprost. Nie ulega wątpliwości, że obie zmiany ograniczyły prawo do odliczenia VAT. Niewykluczone jednak, że rozstrzygnięciami będą musiały zająć się sądy" - dodał ekspert.

Według Martiniego, inną konsekwencją wyroku może być pojawienie się wkrótce na rynku samochodów "z kratką" lub aut spełniających wzór Lisaka, gdyż będzie możliwe odliczenie VAT od takich samochódów i paliwa do nich zużytego.

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że skutki budżetowe z tytułu przyznania zgodnie z wyrokiem ETS odliczenia podatku od nabywanych przez podatników paliw, zostaną w części zredukowane skutkami w podatkach dochodowych. "W przypadku podatników, którzy zaliczyli wydatki z tytułu nieodliczonego podatku naliczonego w koszty uzyskania przychodów, ewentualna korekta w podatku od towarów i usług (i odliczenie tego podatku) skutkowałaby koniecznością dokonania korekty w podatku dochodowym (+wyrzuceniu+ tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów)" - podał resort.

"Nieprawdziwe i nieuzasadnione są rozpowszechniane informacje, że skutki z tytułu wyroku ETS mogłyby sięgać miliardów zł. Skutki te będą z pewnością o wiele niższe i nie powinny mieć istotnego wpływu na wykonanie budżetu przyszłego roku" - zaznaczono w komunikacie.

"Trudno jest, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty związane z dokonaniem takiej korekty, w tym równoczesną konieczność dokonania korekty w podatku dochodowym, określić skalę tych skutków, gdyż nie wiadomo, ilu podatników zdecyduje się na korektę w podatku od towarów i usług" - czytamy dalej.

W ogłoszonym w poniedziałek wyroku ETS odpowiedział na pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie zgodności z przepisami unijnymi polskich regulacji dotyczących odliczenia VAT od paliwa do samochodów. Chodzi o likwidację tzw. wzoru Lisaka, który obowiązywał ponad rok - od momentu wejścia Polski do UE do sierpnia 2005 roku.

Właściciele samochodów, które spełniały wzór Lisaka (w praktyce miały ładowność powyżej 697 kg), mogli odliczyć pełen VAT zawarty w cenie auta oraz odliczyć go od paliwa wykorzystanego do takiego pojazdu. Przed wejściem Polski do UE przepisy były bardziej liberalne - pozwalały na odliczenie VAT przy zakupie samochodów z kratką, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg.

22 sierpnia 2005 r. wzór Lisaka został skreślony z ustawy o VAT. Nowe przepisy znacznie zawęziły katalog aut umożliwiających pełne odliczenie VAT. Znalazły się w nim m.in. pick-upy czy samochody z jednym rzędem siedzeń.

ETS zajmował się polskim VAT na paliwa i samochody za sprawą spółki Magoora. Wiosną 2005 r. wzięła ona w leasing samochód spełniający wzór Lisaka. Odliczała VAT od rat leasingowych i od paliwa do tego samochodu. Po 22 sierpnia 2005 r. nadal odliczała podatek od rat leasingowych (na podstawie tzw. rejestracji umowy), ale straciła prawo do odliczenia VAT od paliwa. Sprawa trafiła do sądu, a ten skierował pytanie do ETS.

Zgodnie ze stanowiskiem Polski do sprawy, uchylenie z dniem wejścia Polski do UE ówczesnego ograniczenia dotyczącego odliczenia podatku zawartego w cenie paliw do samochodów i wprowadzenie w jego miejsce innego, było zgodne z dyrektywą.

Podobnie - zdaniem Polski - nie było przeszkód, by kryteria odliczenia zmienić ponownie w sierpniu 2005 r.
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=2373
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates